Hvad sker der efter en anholdelse?

Du skal som anholdt stilles for en dommer inden for 24 timer. Dette kaldes for grundlovsforhør. Dommeren tager her stilling til, om der skal ske varetægtsfængsling, eller om du skal løslades.

Varetægtsfængsling sker i de sager, hvor der er en begrundet mistanke om, at du har begået en lovovertrædelse, hvor strafferammen er på 1½ år eller derover.

Varetægtsfængsling er et betydeligt indgreb i den personlige frihed, og det er særligt kun i sager, hvor retten vurderer, at der er risiko for, at den anholdte vil vanskeliggøre efterforskningen ved at fjerne eventuelle beviser eller påvirke vidner, at der idømmes varetægtsfængsling.

Retten kan også vælge at foretage varetægtsfængsling i sager, hvor det er til skade for retshåndhævelsen. Dette betyder, at hvis den forbrydelse, som du er sigtet for er af en sådan karakter, at den enkelte borger vil blive stødt af, at du går frit på gaden, vil retten træffe beslutning om varetægtsfængsling. Det vil normalt være forbrydelser, der kan give mere end seks års fængsel f.eks. drab, grov vold, voldtægt, røveri eller grovere narkotikakriminalitet.