Hvad er straffen for vold?

Straffeloven indeholder flere bestemmelser om vold, der varierer i grovhed. Straffen afhænger af hvilken en af de tre bestemmelser en tiltalt dømmes efter.

§ 244 – simpel vold:

Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Bestemmelsen anvendes typisk i sager om f.eks. gadevold, hvor der alene er tale om slag, spark, skaller, kast med genstande og lign. For at forholdet vil være omfattet af § 244, er det tillige en betingelse, at følgerne af volden har været af begrænset omfang.

Strafferammen går op til fængsel i tre år, men i praksis vil den tiltalte typisk blive tildelt 30-60 dages ubetinget fængsel.

§ 245 – grov vold:

Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

Bestemmelsen anvendes i tilfælde, hvor volden kan karakteriseres som særlig rå, brutal eller af farlig karakter, og fængselsstraf kan idømmes på om til 6 år.

Ved brug af genstand til at begå voldshandlingen, tages der udgangspunkt i denne bestemmelse, også selvom der ikke er tale om reelle våben, men genstande anvendt med samme formål, f.eks. ved brug af glas mod ansigt.

§ 246 – særlig grov vold:

Af bestemmelsen følger, at såfremt et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, som omhandler omskæring af kvinder, har været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.